Dokumentation

Vi træffer beslutninger på et kvalificeret grundlag, og det arbejde der er udført, og de råd der er givet, skal altid og løbende dokumenteres skriftligt.

Engagement

De opgaver vi påtager os stiller store krav til de der skal udføre opgaverne. Derfor betragter vi medarbejderengagement som en vigtig faktor for medarbejdernes trivsel, for kvaliteten af det udførte arbejde og for virksomhedens succes. Derfor ønsker vi at skabe og fastholde et arbejdsmiljø der bidrager til engagementet.

Informationspligt

Alle medarbejdere hos Rose Technology A/S har pligt til at informere direktionen, hvis de får mistanke om, at der er situationer eller personer der ikke respekterer virksomhedens Code of Conduct (adfærdsregler).

Integritet

Vi vil altid udføre opgaver på en sådan måde, at der ikke er tvivl om, at handlinger udføres og beslutninger træffes på en måde, som er til kundens bedste. Vi har forståelse for samarbejdspartneres behov for konfidentialitet, og vil indgå og respektere aftaler om fortrolighed.

Kompetencer

Vi vil udføre arbejdsopgaver efter bedste evne, i overensstemmelse med god praksis for området, og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi vil servicere kunderne professionelt, kompetent og omhyggeligt. Vi vil kun påtage os opgaver, som ligger indenfor virksomhedens fagområde, eller som vi selv, eller med professionel bistand fra en trediepart har mulighed for at løse professionelt.

Nationale love og regler

Vi vil følge og respektere love og regler, som landets myndigheder har vedtaget.

Miljøbeskyttelse

Rose Technology A/S følger nationale regler og retningslinjer med henblik på at give sit direkte og indirekte bidrag til, at det omkringliggende miljø beskyttes, og til at det generelle ressourceforbrug mindskes mest muligt. Vi ønsker samtidig at yde vores bidrag til, at direkte som indirekte forurening mindskes mest muligt.

Rimelighed

Rose Technology A/S vil ikke, bevidst eller ubevidst, foretage handlinger eller give råd, der kan skade enkeltpersoner eller andres virksomhed. Vi vil hverken direkte eller indirekte gøre forsøg på at overtage arbejdsopgaver, som allerede er placeret hos en konkurrerende virksomhed. Vi vil ikke overtage arbejdsopgaver, som allerede er placeret hos en konkurrerende virksomhed, medmindre opdragsgiveren kan godtgøre, at den første virksomhed er blevet behørigt opsagt, og at vores videreførelse af en allerede påbegyndt opgave ikke udgør en krænkelse af indgåede aftaler eller rettigheder. Hvis vi bliver bedt om at udføre review eller lignende på arbejder, der er udført af en konkurrerende virksomhed, vil Rose Technology A/S gøre dette professionelt og med behørig respekt og diskretion ift. opgaven. Vi vil ikke, direkte eller indirekte, bidrage til, at 3. persons rettigheder krænkes.

Udførelse og honorering af eksterne samarbejdspartnere

I det omfang Rose Technology A/S anvender eksterne samarbejdspartnere, og arbejdet ikke har bagatelagtig karakter, vil vi forlange, at de eksterne samarbejdspartnere følger dette Code og Conduct (Adfærdsregler). For så vidt angår brugen af eksterne samarbejdspartnere, skal disse have en fair honorering for deres arbejde, ligesom honoreringen skal ske på en normal og transparent måde.

Upartiskhed

Rose Technology A/S’s professionelle råd, vurderinger og beslutninger skal tage afsæt i et upartisk grundlag. Vi vil informere kunder og samarbejdspartnere, hvis der opstår situationer, som direkte eller indirekte kan udgøre en interessekonflikt. Vi vil ikke modtage nogen form for godtgørelse, som kan drage vores professionelle råd, vurderinger og beslutninger i tvivl.
 

Jesper DobranCode of Conduct