Kommunikation

Ordet kommunikation stammer fra det latinske “communis”. Det betyder fælles, og at gøre noget fælles. Kommunikation skaber fælles forståelse, og det er altafgørende i et udviklingssamarbejde. Derfor lægger Rose Technology A/S så stor vægt på kommunikationen. Vi informerer løbende vores opdragsgivere om status på projekterne. Skriftligt, ved telefonkonferencer eller ved møder. Vi insisterer ikke mindst på de personlige møder, for det er vores erfaring, at den direkte kommunikation har stor værdi. Vi skriver og taler på dansk, men om nødvendvigt også let og uhindret på engelsk eller tysk. Samtidig har vi fokus på vores interne kommunikation i processen. Hos os sidder hardware og software ingeniører ved siden af hinanden. Det sikrer et værdiskabende samarbejde fra start til slut.

Kompetencer

Udviklingen går hurtigt på elektronikområdet. For blot 10 år siden talte vi for eksempel ikke om Android. Når det går så hurtigt, så bliver selv dyb viden og stærke kompetencer nemt forældet, hvis de ikke løbende bliver vedligeholdt. Alle vores udviklingsingeniører er uddannede med universitetsgrader. Alligevel arbejder vi systematisk og kontinuerligt på vores kompetenceudvikling, ikke blot med eksterne kurser og videreuddannelse, men også med situeret læring (læring på stedet), som vi lægger stor vægt på. Vi ser læring som en vigtig del af vores dagligdag, og som en social proces, gennem deltagelse i dynamiske praksisfællesskaber. Vi forstår kompetence som mere end specifik viden og konkrete færdigheder. Det handler også om de rutiner og strategier, som den enkelte medarbejder anvender til at tilegne sig ikke bare viden og færdigheder, men også de holdninger og værdier, der er nødvendige for at kunne agere både selvstændigt og i samarbejde med kolleger og opdragsgivere.

Kontekstforståelse

Man taler ofte om, at ingeniører “går i løsningsmode”. Det vil sige, at de fokuserer på at løse detaljerne, uden nødvendigvis at se helheden. Det ville vi nok også gøre, hvis ikke vi havde vores stærke interne strukturer, der sikrer, at vi først bruger kræfterne på analyse, og på at forstå opgaven i den store sammenhæng. Kontekstforståelsen er afgørende for, at vores løsninger skaber den rigtige værdi. Jo mere vi ved om vores opdragsgivere og de udviklingsopgaver, de står med, jo bedre kan vi løse opgaverne. Derfor besøger vi eksempelvis fjerkræbrug og svinestalde, når vi skal bidrage til at udvikle staldventilation. Vi vil være sikre på, at vi har en dyb og bred forståelse for opgaven, inden vi går i gang med løsningen. Det betyder, at når vi arbejder med staldventilation, så er vi ikke bare analoge udviklingskonsulenter, digitale udviklingskonsulenter, softwarekonsulenter eller hardwarekonsulenter. Vi er staldkonsulenter.

Projektmodel

Vores projektmodel styrer elektronikudviklingen fra den indledende research og opgavedefinition til den afsluttende godkendelse og evaluering. Den er delt op i syv faser.

Projekt leder model

Fase 1: Opgaveforståelsen    Den første fase har fokus på kundens behov og på definition af opgave. Både selvstændigt og i samarbejde med opdragsgiveren etablerer vi den vigtige og nødvendige kontekstforståelse.

Fase 2: Identifikation af teknologier og overslag    Vi identificerer projektets potentielle teknologier, og på den baggrund udarbejder vi et overslag. Det indeholder vores anbefalinger til mulige teknologivalg, et præliminært projektbudget med tidsestimater og en liste over mulige risici.

Fase 3 og 4: Afklaring og projekttilbud    Når overslaget er accepteret, sætter vi afklaringsfasen i gang. Den omfatter en formel, detaljeret kravspecifikation, en plan for test og godkendelse, og et endeligt valg af teknologier. Efter denne fase og godkendelse af kravspecifikation udarbejdes det endelige tilbud på udviklingsprojektet. Det omfatter også den endelige tidsplan med fastlagte leveringsterminer.

Fase 5: Udvikling    Udviklingsfasen tager afsæt i et accepteret tilbud. Udviklingen kan for eksempel starte med at fastlægge strukturer for hardware og software, inden hardware designes og software skrives. Denne fase afsluttes normalt med fremstillingen af prototyper, som testes i forhold til kravspecifikationen.

Fase 6 og 7: Test, godkendelse og evaluering    Den afsluttende fase består normalt af interne og eksterne test med henblik på CE-mærkning og andre typegodkendelser. Her forventes opdragsgiveren at kunne godkende det udviklede produkt, og så kan vi slutte af med en evaluering.

Kreativ destruktion

Nyt gør gammelt overflødigt. Det er den korte formulering af kreativ destruktion. Den tyske innovationstænker Joseph Schumpeter introducerede begrebet i 1930, som en idé til entreprenørers kreative muligheder for at skabe nye forretningsmuligheder oven på ruinerne efter Wall Street krakket. Kreativ destruktion betyder, at en nyskabelse har en kraft og et potentiale, så det destruerer eller erstatter det tidligere. Det kan være et produkt, en arbejdsform eller en tankemåde. Et eksempel: I 1998 var kun 10 % af alle fotoapparater digitale. I dag er det stort set kun enkelte fotoentusiaster, der køber konventionelle kameraer. På samme måde er de nye smartphones ved at sende de almindelige mobiltelefoner på pension, selv om de så sent som i 90′erne var en revolution. Rose Tecnology A/S lægger vægt på kreativitet, når vi udvikler kundetilpasset elektronik, og vi stræber efter den kreative destruktion, der gør det fortidige uaktuelt. På den måde ønsker vi at bidrage til vores kunders forretning.

Innovation

“Ingeniører siger, at en ny idé er opfundet, når den har bestået testen i laboratoriet. Men ideen bliver først til innovation, når den stabilt kan produceres på en meningsfuld skala til en fornuftig pris.” Sådan siger den amerikanske ingeniør og forsker ved MIT, Peter Senge. Og vi er ganske enige. Innovatio betyder fornyelse. Det er en væsentlig del af vores DNA hos Rose Technology A/S, og vi bestræber os altid på at bruge den nyeste teknologi. Det er vigtigere nu end nogensinde før at agere innovativt, og det handler for os ganske enkelt om at gøre tingene smartere. At tænke anderledes, og at stille spørgsmålstegn ved, hvordan ting er konstrueret og designet. At simplificere, forenkle og forbedre. Vores arbejde bliver til innovation, når det medfører fremtidssikrede og gennemførte produkter, prisreduktion og i sidste ende tilfredse slutbrugere. Derfor har vi stor fokus på den innovative del af udviklingsprocessen. Vi bidrager med innovative tiltag gennem hele processen, hvad enten det handler om et nyt produkt, produktoptimering eller kostreduktion. På den måde sikrer vi den bedst mulige løsning for vores opdragsgivere.

Produktion

Siden Rose Technology A/S startede som udviklings virksomhed, har vi udviklet kundetilpassede elektronikløsninger til en værdi af mere end 100 mio. kroner. Kundetilpassede elektronikløsninger er det, vi er gode til, og det vi koncentrerer os om. Men vi ved også, at vores udvikling skal føre frem til, at produkterne bliver produceret, så vi tilbyder også hjælp til produktionen. Vi har faste samarbejdspartnere, der er specialiseret i for eksempel mekanik og elektronikproduktion, og de giver gerne et tilbud på den efterfølgende produktion. Vores faste samarbejde gør, at vi let kan yde den nødvendige produktionssupport, også når produktionen sker på fabrikker i fjerne lande. Det betyder, at overgangen fra elektronikudvikling til produktion foregår let og uhindret, uden større sproglige barrierer. Det skaber ekstra værdi for vores kunder.

Projektledelse

Styringen af projekter er afgørende hos Rose Technology A/S, og derfor prioriterer vi ressourcer til projektledelse. Vores projektchefer har faglig baggrund som elektronikingeniører, og de har desuden gennemført uddannelse og kurser i projektledelse. Vores brug af professionelle projektchefer er opdragsgiverens garanti for, at projektet skrider rigtigt frem, og at målet er klart for alle involverede. Det kalder vi PPD-styring. Vi sætter samtidig en ære i, at vores hardwareudviklere og softwareudviklere løbende taler sammen, undervejs i udviklingsprojektet. Derfor sidder vores udviklingsingeniører tæt på hinanden, og det sikrer, at de løbende afstemmer udviklingsarbejdet.

Hardware udvikling

Hardware udvikling tager udgangspunkt i en kravspecifikation, som vi hos Rose Technology A/S udarbejder i tæt samarbejde med vores kunde. Vores hardware-ingeniører arbejder i en kreativ proces sammen om et overordnet konceptdesign, som danner udgangspunkt for det detaljerede design. Så kan vi vælge de optimale komponenter på performance og pris i samarbejde med førende leverandører. Når vi arbejder med komplekse konstruktioner, verificeres de med simuleringer med blandt andet LT-Spice. Diagrammer bliver tegnet i Altium Designer og gennemgået med reference til kravspecifikation og designregler, inden vi starter på printudlæg. Vi udfører selv layoutarbejdet, og det giver mulighed for at integrere de mekaniske restriktioner i printkort. Fremstilling af prototyper er et vigtigt element i processen. Vi har samarbejdspartnere i både Danmark og udlandet, så vi har kort leveringstid. Konstruktionen verificeres i vores eget laboratorium, og til mere specielle testopstillinger benytter vi eksterne laboratorier.

Software udvikling

Selve software udviklingen starter med en kravspecifikation. Men før vi når så langt, lægger vi stor vægt på at have den helt rigtige kontekstforståelse. Selve kravspecifikationen udarbejder vi i tæt samarbejde med kunden. Alle tænkelige brugsscenarier gennemtænkes og dokumenteres, og her er vores 20 års erfaring med udvikling af software til stor hjælp. Specifikationen danner grundlag for designarbejdet. Afhængigt af projektets størrelse laver vi et systemdesign, et overordnet design og et detaljeret design. Desuden nedbryder vi opgaverne til størrelser, der er fornuftige for projektet. Kodearbejdet udføres altid med kvalitet for øje, enten med kundens kodestandard eller vores egen, der er baseret på MISRA C. Hos Rose Tecnology A/S bruger vi analyseværktøjer, som hjælper software udviklerne med at synliggøre kompleksiteten. Samtidig holder vi altid code-review med en seniorudvikler, inden opgaven afsluttes. Vi funktionstester løbende under udviklingen for at sikre, at vi så tidligt som muligt fanger eventuelle uhensigtsmæssigheder. Modultest, systemtest og software accepttest er også fast procedure, for at opnå den bedste kvalitet.

Priser og uafhængighed

Rose Technology A/S har naturligvis en prisliste med timepriser. Men prisen pr. udviklingstime afhænger af, hvilken kompetence der er behov for. Vi giver gerne et tilbud på den opgave, der skal løses, men først skal vi kende opgaven. Prisen for et udviklingsprojekt afgøres af mange forskellige faktorer: Opgavens sværhedsgrad, kompleksitet, behovet for eventuelle test og godkendelser, om der er tale om fast tid og pris, og flere andre ting. Nogen kunder er bange for, at de ved at bruge eksterne konsulenter gør sig afhængige af leverandøren eller udviklingskonsulenten. Det kommer ikke på tale hos Rose Technology A/S. Alle opgaver dokumenteres skriftligt, så der kan bygges videre på dem, og alt materiale udleveres til opdragsgiveren, når et projekt er afsluttet.
 

Jesper DobranSådan arbejder vi